Hwy 6 & Loch Katrine

Houston, TX

OPENED: 6/29/2007, PHOTO: 6/30/2007BACK TO STARBUCKS IN HOUSTON